Algemene voorwaarden Apart en Uniek.nl

De informatie op de website www.apartenuniek.nl en in dit document zijn samengesteld om informatie te bieden over de verschillende bedrijven in Nederland die allemaal iets te bieden hebben wat apart en uniek is. U gebruikt deze website en dit document uitsluitend voor informatieinwinning.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20-7-2017.

Artikel 1. Definities

1.1. Apart en Uniek.nl: Apart en Uniek.nl, gevestigd te Obdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62610325
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Apart en Uniek.nl.

1.3. Dienst: de advertentie op de website die Apart en Uniek.nl biedt aan de Opdrachtgever.
1.4. Activiteit: de  informatie en dienst die de Bezoeker middels de advertenties kan afnemen bij de aanbieder.
1.5. Advertenties: de door Apart en Uniek.nl aangeboden advertenties.
1.6. Aanbieder: de aanbieder van de desbetreffende advertentie.

1.7. Bezoeker: de Bezoeker van de website.
1.8. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Apart en Uniek.nl , Opdrachtgever of Bezoeker inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.9. Website: www.apartenuniek.nl

 

Artikel  2. Aanbod en aanvaarding

1. Apart en Uniek.nl zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e­mail toegestuurd. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte stuurt Opdrachtgever zijn akkoord als antwoord op de offerte mail of een ondertekende offerte, vanaf dan komt de Overeenkomst tot stand.
2. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Apart en Uniek.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Apart en Uniek.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
5. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
- 1. de Overeenkomst;
- 2. de eventuele bijlagen;
- 3. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel  3. Prijzen

3.1.  Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Apart en Uniek.nl is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Apart en Uniek.nl zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
3.3. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4. De op de Website genoemde prijzen kunnen wijzigen indien Opdrachtgever zijn prijzen aanpast.

 

Artikel  4. Advertenties

1. Opdrachtgever geeft Apart en Uniek.nl een machtiging om in naam van Opdrachtgever een  advertentie aan te maken. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Apart en Uniek.nl hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever geeft Apart en Uniek.nl een machtiging om de in lid 4.1 genoemde advertentie in naam van Opdrachtgever te beheren.

3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Apart en Uniek.nl geen garantie kan geven ten aanzien van het aantal bezoekers op website van desbetreffende Opdrachtgever.

Apart en Uniek.nl zal zich inspannen om het aantal bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

4. Apart en Uniek.nl is niet verantwoordelijk voor de omschrijving van de Advertentie, dat is de  verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever zelf. Apart en Uniek.nl zal zich er echter voor inspannen de Opdrachtgever ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat Bezoeker weet wat hij kan en mag verwachten.

5. Foto's en afbeeldingen die gebruikt zijn op de Website vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Apart en Uniek.nl. Wel draagt Apart en Uniek er echter zorg voor dat de foto's en  afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.
6. Voor vragen en/of klachten over de diensten van desbetreffende Opdrachtgever wendt Bezoeker zich tot Opdrachtgever. De contactgegevens van de Opdrachtgever worden bij de advertentie vermeld.
7. Indien de Bezoeker een reservering maakt bij Opdrachtgever en indien Bezoeker op de afgesproken datum niet verschijnt, is Apart en Uniek.nl niet aansprakelijk.

8. Apart en Uniek.nl accepteert geen annuleringen! Annuleren dient te geschieden bij de Opdrachtgever zelf en in overeenstemming met zijn of haar annuleringsvoorwaarden. Let op! Iedere Opdrachtgever hanteert eigen annuleringsvoorwaarden. Neem daarom bij annulering altijd contact op met de desbetreffende Opdrachtgever.
 

Artikel  5. Duur en opzegging

1. De Overeenkomst tussen Apart en Uniek.nl en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de Overeenkomst  door Opdrachtgever is aanvaard. Zonder schriftelijke opzegging door Apart en Uniek.nl dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Apart en Uniek.nl het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen. Apart en Uniek.nl zal dan eerst Opdrachtgever op de hoogte brengen van de ingebrekestelling.

3. Apart en Uniek.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 

Artikel  6. Betalingsvoorwaarden

1.Apart en Uniek.nl zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal jaarlijks het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Apart en Uniek.nl voldoen.

2. Na het verstrijken van vijftien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Apart en Uniek.nl.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Apart en Uniek.nl
4. Apart en Uniek.nl kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Apart en Uniek.nl hiervoor te machtigen.

5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Apart en Uniek.nl het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende termijn door Apart en Uniek.nl direct opeisbaar.
7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8. In bovenstaande gevallen heeft Apart en Uniek.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel  7. Aansprakelijkheid

1.Apart en Uniek.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten van desbetreffende Opdrachtgever.

2. De totale aansprakelijkheid van Apart en Uniek.nl jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 400 Euro.

3.De aansprakelijkheidsbepaling van lid 2 geldt alleen voor Opdrachtgevers die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Aansprakelijkheid van Apart en Uniek.nl jegens Bezoeker of Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.Buiten de in artikel lid 2 en 4 genoemde gevallen rust op Apart en Uniek.nl jegens Bezoeker of Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel lid 2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Apart en Uniek.nl.

6. Apart en Uniek.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de uitvoering van de Activiteit door, danwel onrechtmatig handelen van  Opdrachtgever.

7. Apart en Uniek.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de Activiteit van Opdrachtgever.

8.  De aansprakelijkheid van Apart en Uniek.nl jegens Bezoeker of Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Bezoeker of Opdrachtgever Apart en Uniek.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Apart en Uniek.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apart en Uniek.nl in staat is adequaat te reageren.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker of Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Apart en Uniek.nl meldt.
10. Bezoeker vrijwaart Apart en Uniek.nl voor alle aanspraken van derden.
11. In geval van overmacht is Apart en Uniek.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Bezoeker of Opdrachtgever ontstane schade.
12. Apart en Uniek.nl is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

13. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Apart en Uniek.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Apart en Uniek.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.
14. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Bezoeker of Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Apart en Uniek.nl meldt.

15. De inhoud van de Website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Apart en Uniek.nl kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Apart en Uniek.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website.

Artikel  8. Klachten

1. Apart en Uniek.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Opdrachtgever.
2. Bezoekers kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Opdrachtgever wenden tot de desbetreffende Opdrachtgever, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de inhoud van de website van Apart en Uniek.nl en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan Apart en Uniek.nl

 

Artikel 10. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Apart en Uniek.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Apart en Uniek.nl heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. De door Apart en Uniek.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Apart en Uniek.nl

Gevestigd te Obdam
E-mailadres: info@apartenuniek.nl
KvK-nummer: 62601325
BTW-nummer: NL.1985.36.616.B.01